powrót


IV Zjazd Gnieźnieński Quo vadis Europo?

Telegram do Jana Pawła II

Wasza Świątobliwość,
Umiłowany Ojcze Święty,

Zgromadzeni w Gnieźnie, u grobu świętego Wojciecha, patrona jednoczącej się Europy, działacze ruchów i organizacji religijnych i społecznych, naukowcy, politycy i duszpasterze z całej Polski oraz innych krajów Europy, chcemy podzielić się z Waszą Świątobliwością naszą troską, radością i nadzieją wynikającymi z dwudniowych obrad na temat korzeni, tożsamości i przyszłości Europy.

Wiemy, że poszukiwanie drogi do duchowej jedności Europy, stało się jedną z głównych trosk pontyfikatu Waszej Świątobliwości. Chcemy Cię, Ojcze Święty, zapewnić, że Kościół w Polsce Cię wspiera, że Europy się nie lękamy, że rozumiemy i podejmujemy tę tak ważną misję, jaką jest modlitwa i refleksja nad przyszłym obliczem Starego Kontynentu, jego tożsamością, kulturą i duchowością.

W mieście, gdzie przed z górą tysiącem lat miał miejsce doniosły Synod-Zjazd Gnieźnieński o symbolicznym znaczeniu dla kształtowania się oblicza Europy jako spotkania Wschodu i Zachodu, jako jedności różnych ludów i narodów, które połączyła wierność Bogu Człowiekowi Jezusowi Chrystusowi, spotkaliśmy się, aby dyskutować na temat podtrzymania i odbudowania tej wierności będącej źródłem tego wszystkiego, co dla człowieka najważniejsze.

Przez dwa dni obrad pochyliliśmy się nad zagrożeniami i szansami, jakie pojawiają się w procesie integracji europejskiej. Staraliśmy się odnaleźć nadzieję także w trudnej sytuacji, staraliśmy się uczyć długomyślności, do której nas wzywałeś w czasie pamiętnego spotkania na gdańskiej Zaspie. Modlitwą i refleksją objęliśmy przede wszystkim pozycję człowieka w Europie, jego godności, jego praw, a także praw wspólnot dla człowieka najważniejszych takich jak rodzina, naród, Kościoły. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania o rolę chrześcijaństwa i kościołów w historycznym procesie kształtowania cywilizacji Europejskiej i w tym, co stanowi o sensie jej przyszłości. Pytaliśmy o miejsce wartości moralnych w powstającej Konstytucji Europejskiej, a także w praktyce politycznej ugrupowań, które chcą brać na siebie odpowiedzialność za losy narodów europejskich. Rozważaliśmy sprawy związane z tożsamością i suwerennością Polski i innych narodów w zjednoczonej Europie, uczyliśmy się wychowania do wolności i odpowiedzialności za Europę. Znakiem czasu jest to, że nasza debata miała charakter ekumeniczny, że uczestniczyli w niej przedstawiciele różnych Kościołów chrześcijańskich, a także osoby, które uniwersalne wartości wywodzą z innych źródeł.

Ojcze Święty, wnioski z naszych obrad zawarliśmy w przesłaniu skierowanym do władz jednoczącej się Europy oraz wszystkich ludzi dobrej woli. Modlimy się o to, żeby nasza refleksja zaowocowała w jakiejś mierze wzmocnieniem tego, co Ty nazywasz europeizacją Europy, żeby nasz głos dodał sił i odwagi tym wszystkim, którzy w Europie pragną jej odrodzenia duchowego, którzy myślą z troską o godności osoby ludzkiej, o prawie każdej istoty ludzkiej do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o wolności religijnej i społecznej, o oparciu obyczajów i instytucji życia publicznego na niezmiennych wartościach moralnych.

Modlimy się o to, by Europa odważnie przyznawała się do Boga i by śmiało czerpała z Jego Wielkiej Nauki, która jest źródłem wszystkiego, co dla człowieka może być najszczytniejsze. Prosimy Boga, aby pomógł Europie - tak jak stało się to tysiąc lat temu - znowu stawać się wspólnotą Wschodu i Zachodu - tych dwóch płuc, które Staremu Kontynentowi są potrzebne do pełnego oddechu.

Prosimy Cię, abyś objął swoją modlitwą także nasze starania, bo bardzo potrzebne jest nam wsparcie, kiedy będziemy kontynuować i pogłębiać debatę, kiedy będziemy starali się podtrzymywać i upowszechniać ducha Zjazdu Gnieźnieńskiego, kiedy będziemy próbowali zarażać innych naszą wiarą i nadzieją. Pobłogosław Ojcze Święty tym wysiłkom.

Z synowską wdzięcznością i oddaniem
Prymas Polski kard. Józef Glemp
Metropolita gnieźnieński abp Henryk Muszyński