Ogród Permakulturowy - zrównoważone ogrodnictwo drogą do zmian

 

 

 

finansowanie: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030 NOWE FIO.

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja obywatelska na rzecz wspólnego dobra w obszarze działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W szczególności w zakresie wzmocnienia procesu resocjalizacji i włączenia społecznego wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego poprzez stworzenie Permakulturowego Ogrodu przy Ośrodku. Idea projektu zakłada edukacyjno- społeczny eksperyment, włączający wiele instytucji i grup społecznych z terenu Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego oraz łączący w sobie wiele celów strategicznych.

 

Projekt skierowany jest do 47 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, 3 opiekunów pracujących w MOW, ale także szerzej do wychowanków, opiekunów, wolontariuszy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, młodzieży szkolnej z terenu Lubaczowa, 14 wychowanków Domu Dziecka, innych środowisk szkolnych i przedszkolnych oraz społeczności lokalnej zainteresowanej ogrodnictwem i ideą permakultury.

 

działanie I: Działania ogrodowe:


Moduł I

Celem działania realizowanego w terminie:. 01.06.2021 do 31.12.2022, jest stworzenie wyspecjalizowanej “Ekipy ogrodowej”, czyli liderów działań ogrodowych w MOW składającej się z 3 nauczycieli i 6 wychowanków. Zadanie grupy w tym module, będzie opierało się na zdobyciu wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju i zrównoważonego ogrodnictwa - opartego na uprawie permakulturowej, w takim stopniu, aby przy wsparciu eksperta móc podjąć się stworzenia własnego ogrodu, a przede wszystkim zaplanowaniu jego przestrzeni i funkcjonalności w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Moduł II

Prace ogrodowe - docelowa realizacja wypracowanego projektu ogrodu w terminie 1.01. 2022 - 31.12.2022 r. Od wczesnej wiosny podejmowane będą w ogrodzie prace, jako realizacja wcześniej ustalonego projektu Ogrodu Permakulturowego i harmonogramu działań. W ramach działań przeprowadzone będą następujące po sobie (i ułożone w zgodzie z kalendarzem cyklów zachodzących w przyrodzie) zadania do wykonania i warsztaty edukacyjne - konieczne do uzyskania komplementarności i spójności przekazywanej wiedzy z zakresu permakultury na przestrzeni całego roku (jednego cyklu).

 

Działanie II: edukacyjno - integrujące:

W ramach działania przeprowadzony zostanie cykl aktywności edukacyjnych o tematyce przyrodniczo-ogrodniczej, skierowany do szerszego odbiorcy. Celem nadrzędnym jest budowa pozytywnego wizerunku wychowanków MOW-u wśród lokalnych mieszkańców, jako “właścicieli” innowacyjnej przestrzeni. Dodatkowym atrybutem tego działania jest stworzenie możliwości dla chętnych osób/instytucji, utworzenia podobnego ogrodu, czy grządki na ich terenie, dzięki pomocy ekspercko-wykonawczej wychowanków MOW, należących do “Ekipy ogrodowej”. Realizacja zadania pozwoli na osiągnięcie trwałej zmiany społecznej, dzięki zaspokojeniu zdiagnozowanych potrzeb na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, charakteryzującej się dużym potencjałem multiplikacyjnym w perspektywie długofalowej.

 

Spodziewana zmiana społeczna:


Realizacja zadania pozwoli na osiągnięcie trwałej zmiany społecznej, dzięki zaspokojeniu potrzeb, na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Ważnym aspektem, stymulującym realizowane działania, jest zwrócenie uwagi grup docelowych na możliwość podejmowania wspólnych działań na rzecz poprawy jakości funkcjonowania społeczności lokalnej, poprzez zaangażowanie w tworzenie wspólnych przestrzeni w duchu zrównoważonego ogrodnictwa.

 

Dzięki realizacji zadania nastąpi pozytywna zmiana stygmatyzującego wizerunku wychowanków ośrodka, jako niedostosowanych społecznie zarówno wśród samej grupy docelowej jak i otoczenia, dzięki stworzeniu Pierwszego Permakulturowego Ogrodu przy MOW oraz zajęciom edukacyjnym i integrującym ze społecznością lokalną. Rola gospodarzy, wymagająca skupienia się na jakości pomysłu i zaangażowania się w jego realizację w taki sposób, by była podtrzymana rola lidera, umożliwia wychowankom uzyskanie uznania społecznego.

 

W efekcie projekt pomaga wzmocnić jakość prowadzonego procesu resocjalizacji, dzięki ciekawej ofercie pozwalającej przygotować nieletnich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi, podnosząc jednocześnie ich samoocenę i poziom edukacyjny w nietypowej, specjalistycznej branży, jaką jest permakulturowy ogród, pozostający w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem.

 

Projekt jest realizowany od 01.07.2021 do 31.12.2022 r.

 

 

 

Projekt pt. Ogród Permakulturowy - zrównoważone ogrodnictwo drogą do zmian, dofinansowano ze środków budżetu państwa przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021 - 2030.


dofinansowanie: 94 495,00 zł

całkowita wartość: 94 495,00 zł