Dialog społeczny

 

Internetowe Forum Pracy - projekt archiwalny

Nie jest to zwykłe biuro pośrednictwa pracy lecz miejsce, w którym gromadzą się stopniowo refleksje i informacje dotyczące zagadnień pracy i bezrobocia. Obecna sytuacja wymaga bowiem zarówno poszukiwań bardziej teoretycznych jak też wymiany praktycznych doświadczeń. Jak pomagać bezrobotnym i ich rodzinom? jak budzić i wspomagać różne inicjatywy - ich samych, władz i organizacji społecznych, przedsiębiorców? jak praktycznie podnosić kwalifikacje bezrobotnych? jak przygotowywać dzieci i młodzież do pracy? jak wspierać różne formy wolontariatu czyli pracy ochotniczej? jak budować solidarność w lokalnej społeczności? To są pytania, na które trzeba szukać odpowiedzi w każdym środowisku, zależnie od miejscowych warunków. Najgorszą postawą jest bowiem bierność i oczekiwanie wszystkiego od władz - tych wyższych i najwyższych.

 

Projekt "Jak się przygotować do pracy? Jak ją znaleźć? Jak dobrze pracować?" (1.08-31.12.2006)
Głównym celem zadania jest oryginalna forma pobudzania aktywności na rynku pracy osób bezrobotnych, a także rodziców, i wychowawców, poprzez wypracowanie świadomej i zdecydowanej motywacji do metodycznego poszukiwania pracy i przygotowanie (formacja) młodzieży do wykonywania odpowiedzialnej, dobrej i użytecznej pracy. Bezrobotni, pozostający długo bez pracy mogą sobie pomóc, ale muszą uznać konieczność zmian, obudzić w sobie aktywność i otworzyć się na społeczeństwo. Nie wystarczy sama świadomość konieczności podniesienia kwalifikacji, czy dobrej prezentacji. Bardzo ważny i często pomijany aspekt to kształcenie umiejętności analizowania, wnioskowania, umiejętność pracy zespołowej, a przede wszystkim duchowe nastawienie do pracy, które to umiejętności powinno się kształtować już w szkole, kiedy konieczność podjęcia pracy jest bardzo odległym etapem w życiu.


Formy działań:

  • Opracowanie i dostarczanie zainteresowanym środowiskom publikacji dla rodziców i nauczycieli pt. "Wychowanie do pracy".

  • Organizacja regularnych spotkań dla grupy docelowej - parafie; szkoły. (wrzesień-październik-grudzień 2006)

  • Zapewnienie sprawnego obiegu informacji między poszczególnymi podmiotami - Internetowe Forum Pracy: www.praca.znak.com.pl.


Projekt współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2006, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Znalezione obrazy dla zapytania FIO