Nasze działania:

 

NASZE DZIAŁANIA:


Fundacja Kultury Chrześcijańskiej ZNAK została założona w roku 1992 przez Społeczny Instytut Wydawniczy "ZNAK", jako narzędzie międzynarodowej współpracy w dziedzinie rozwoju kultury chrześcijańskiej.

 

Swoje cele statutowe realizuje poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, nietolerancji, szerzenia postaw tolerancji, autentycznego dialogu i współpracy pomiędzy różnymi religiami i narodami dla wzajemnego wzbogacania się i realizowania wspólnych wartości, pogłębiania znajomości kultur różnych narodów.

 

Fundacja uczestniczyła bądź uczestniczy w wielu partnerskich projektach międzynarodowych i krajowych udzielając merytorycznego i logistycznego wsparcia różnorodnym działaniom edukacyjnym.

 

Fundacja posiada bardzo duże doświadczenie współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami w realizacji podobnych tematycznie projektów. W swoich działaniach stale współpracuje z ekspertami akademickimi, dbając o wysoką wartość merytoryczną realizowanych projektów.

 

Wszystkie działania Fundacji rozdzielone są na kilka programów z zakresu dialogu społecznego, międzykulturowego, międzyreligijnego i międzynarodowego, w ramach których od ponad 15 lat realizuje liczne projekty finansowane ze źródeł polskich prywatnych i publicznych, jak i międzynarodowych w tym unijnych.

 

Działania Fundacji realizowane są równolegle w rzeczywistości wirtualnej (programy internetowe, wykorzystywanie nowych technologii) jak i w formie seminariów, staży, konferencji, warsztatów, wyjazdów edukacyjnych, publikacji, konkursów dla młodzieży etc.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami.

 

zespół Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak