Konkurs plastyczny - regulamin

 

 


 

 

 

 

 

 

 

finansowanie: Ambasada USA w Warszawie | czas realizacji: 15.09.2020 - 30.06.2022 r.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„KLIMAT? AKCJA! - JA, ŚWIAT I JEGO KLIMAT CZEKAMY NA ZMIANY


Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Klimat? Akcja! – ja, świat i jego klimat czekamy na zmiany”. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pt. „Klimat? Akcja! Demokracja” finansowany ze środków Ambasady USA w Warszawie.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin dotyczy Konkursu pt. „Klimat? Akcja! - ja, świat i jego klimat czekamy na zmiany”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Znak z Krakowa, zwana dalej „Organizatorem”.

Adres organizatora: Fundacja Znak

ul. Kościuszki 37

30-105 Kraków

osoba do kontaktu: Sylwia Gajownik - gajownik@znak.com.pl


§ 2 CELE KONKURSU

1. Celem konkursu jest:

1) zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką edukacji klimatycznej;

2) przybliżenie i stworzenie nauczycielom i dzieciom okazji do refleksji nad zmianami, jakie zachodzą w świecie przyrody, a które mają ogromny wpływ na nasze życie codzienne;

3) skierowanie uwagi najmłodszych na przyrodę oraz zmiany, jakie nastąpiły w ich otoczeniu;

4) popularyzowanie wiedzy o tym co wpływa na nasze otoczenie przyrodnicze i środowiskowe;

5) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.


§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs przeprowadzany jest w kategorii plastycznej.

2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do uczniów klas I-V szkół podstawowych.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

4. Konkurs odbywa się w terminie od 20 kwietnia 2022 r. do 15 czerwca 2022 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 23 czerwca 2022 r.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 6 niniejszego paragrafu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej.

7. Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej „Stroną Internetową”, znajduje się pod adresem: www.fundacja.znak.org.pl.


§ 4 ZASADY KONKURSU

1. Konkurs  zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych, wśród uczniów tychże szkół obejmuje on odpowiednio pięć grup wiekowych oraz uczniów i uczennice w klasach powitalnych:

a. grupa I: klasy I szkoły podstawowej

b. grupa II: Klasy II szkoły podstawowej

c. grupa III: Klasy III szkoły podstawowej

d. grupa IV: klasy IV  szkoły podstawowej

e. grupa V: klasy V szkoły podstawowej


2. Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu pt. „Klimat? Akcja! - Ja, świat i jego klimat czekamy na zmiany”. Praca ma być możliwie szeroką ilustracją tematu, przedstawioną za pomocą jednej z wybranych form (do wyboru a lub b):

a - plakat

b - komiks lub opowiadanie ilustrowane

Prace z obu form oceniane będą osobno.

3. Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową. Prace mają mieć charakter indywidualny, a nie zbiorowy. Uczestnik samodzielnie wybiera formę, w jakiej przedstawi zagadnienie.

4.Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie przez dzieci oraz pracami nigdzie wcześniej niepublikowanymi.

5. Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (włącznie z grafiką komputerową), format pracy w przypadku plakatu i komiksu nie może być mniejszy niż A4 i nie może być większy niż A3. Prace plastyczne mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu narzędzi komputerowych przeznaczonych do tworzenia grafik lub prac pisemnych. Prosimy nie używać materiałów łatwo psujących się i spożywczych.

6. Prace konkursowe muszą być opatrzone na odwrocie metryczką (imię, nazwisko, wiek/klasa, adres, telefon, adres e-mailowy, nazwa i adres szkoły, którą reprezentuje autor pracy, imię i nazwisko opiekuna – dane piszemy drukowanymi literami bądź komputerowo).

7. Prace należy nadać (data stempla pocztowego) do dnia 15 czerwca 2022  r., na adres: Fundacja Znak, ul. Kościuszki 37, 20-105 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”.

8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

11. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przesyłki.


§ 5 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Wszystkie prace konkursowe podlegają ocenie powołanej przez Organizatora Komisji Konkursowej, zwanej dalej „Komisją”.

2. Skład oraz tryb działania Komisji ustali Organizator.

3. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie do 22.06.2022  r.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu poza termin określony w pkt. 3 niniejszego paragrafu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.fundacja.znak.org.pl

5. Prace oceniane będą w 5 kategoriach wiekowych (podział wiekowy zgodny z klasą szkolną). W każdej kategorii wiekowej zostanie wyłonionych i nagrodzonych 10 najlepszych prac -  po 5 prac z każdej formy (a - plakat oraz b - komiks lub opowiadanie ilustrowane).  Łącznie przyznanych zostanie 50 nagród.

6. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa szkoły laureata wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.fundacja.znak.org.pl , w mediach społecznościowych oraz w inny sposób wykorzystywane przez organizatora w tym również w ogłoszeniach o Konkursie.

7. Prace laureatów mogą być udostępniane przez Organizatora na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, a także mogą być powielane na wszelkie inne sposoby, w tym w materiałach drukowanych.

8. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane autorom.

9. Nagrody rzeczowe dla Laureatów Konkursu, zostaną przesłane przez Organizatora na adres szkoły.


§ 6 NAGRODY

1. Za zajęcie określonych miejsc w Konkursie Organizator przewiduje nagrody, które nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w postanowieniach ust. 1 niniejszego paragrafu, wynikających ze zmiennej liczby nagród do przyznania oraz decyzji Komisji.


§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie: www.fundacja.znak.org.pl oraz w siedzibie Organizatora.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów.

5. Organizator wskazuje, że Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919–921 Kodeksu Cywilnego.

9. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.

 

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.